Statut udruge

Na temelju članka 13.i 18.Zakona o udrugama („Narodne novine broj 74/14), članka 14. Zakona o sportu ( „Narodne novine“ br. 71/06) te čl.32. Statuta Kuglačkog kluba „Vrbovsko“ iz Vrbovskog na sjednici Skupštine, održanoj 26.08.2015.godine, donesen je

S T A T U T

KUGLAČKOG KLUBA „V R B O V S K O“


I. OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.


Ovim Statutom reguliraju se:

 • naziv i sjedište Udruge,
 • zastupanje i predstvaljanje Udruge,
 • izgled pečata Udruge,
 • područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima,
 • djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi,
 • način osiguranja javnosti djelovanje Udruge,
 • uvjeti i način učlanjivanja i prestanku članstva,pravima,obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
 • tijela udruge , njihov sastav i način sazivanja sjednica,izbor,opoziv, ovlasti,način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora Udruge, prestanak postojanja Udruge
 • imovina,način stjecanja i raspolaganja imovinom,
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge,
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge,
 • druga pitanja od značaja za Udrugu prijelazne i završne odredbe

Članak 2.


Naziv Udruge je: KUGLAČKI KLUB „VRBOVSKO“
Skračeni naziv Udruge je: K.K. VRBOVSKO
Sjedište Udruge je u Vrbovskom, I.G.Kovačića 20 a
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština

Članak 3.


Kuglački klub VRBOVSKO je Udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Kuglački klub VRBOVSKO je naprofitna pravna osoba.

Članak 4.


Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 29 mm, s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Kuglački klub - Vrbovsko, a u središnjem krugu pečata nalaze se dva ukrštena „čunja“ i kugla.

Članak 5.


Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE


Članak 6.


Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kod mladeži i ostalih građana.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području sporta.


Članak 7.


Djelatnosti udruge su:
planiranje redovnih, posebno programiranih i optimalnih treninga,
rad sa podmlatkom,kadetskim ,juniorskim i seniorskim kategorijama,
sudjelovanje i organiziranje prvenstvenih, prijateljskih i promidžbenih natjecanja jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
sudjelovanje u djelatnosti Županijskog kuglačkog saveza i Kuglačkog saveza Republike Hrvatske,
informiranje javnosti o postignutim rezultatima.

Članak 8.


Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
putem medija.

III. ČLANSTVO U UDRUZI


Članak 9.


Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba (koja ima svog opunomoćenog predstavnika.

Zahtjev za upis u članstvo podnosi se Upravnom odboru na klupskoj pristupnici, koji donosi konačnu odluku.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.

Članovi Udruge mogu biti :
aktivni članovi , osobe koje se aktivno bave kuglačkim sportom u bilo kojoj uzrasnoj kategoriji ( podmladak, kadeti, juniori, seniori i vetereni).
treneri, osobe koje aktivno djeluju u Udruzi na organiziranju i provođenju treninga i natjecanja aktivnih članova.
djelatnici Udruge, osobe koje su ukljućene u rad tijela upravljanja Udruge.
podupirajući članovi, osobe koje osobno ili kao predstavnici firmi donatora i sponzora aktivno djeluju na prikupljanju financijskih sredstava potrebnih za rad Udruge.
počasni članovi , osobe koje temeljem naročitih zasluga za Udrugu proglasi Skupština udruge.

Članak 10.


Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.


Aktivni članovi Udruge plaćaju članarinu.
Visinu članarine određuje Skupština Udruge.

Članak 12.


Prava ,obveze i odgovornosti članova su :

Prava članova:
da biraju i da budu birani u tijela Udruge,
da su obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela, kao i o materijalno financijskom poslovanju Udruge,
daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela Udruge i da o usvojenim stajalištima budu obaviješteni,
čuvaju i podižu ugled Udruge,
rade na povećanju članstva Udruge,
neposredno sudjeluju u radu udruge i njenih tijela,
korištenje rekvizita i objekata Udruge,te naknade svih troškova natjecanja i ostalih povlastica koje im Udruga može osigurati,

ostala prava utvrđena odlukama tijela Udruge.Obveze i odgovornosti članova su:

-da aktivno rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge,
-da savjesno izvršavaju povjerene obveze i dužnosti u Udruzi,
-da se pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Udruge , te Statuta i Pravilnika Hrvatskog kuglačkog saveza,
nošenje klupskog znaka i posjedovanje klupske iskaznice,
čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
čuvanje materijalnih dobara ,
redovno plaćanje članarine.

Članak 13.


Članstvo u Udruzi prestaje :

dragovoljnim istupom
naplaćanjem članarine
isključenjem
smrću
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Član Udruge koji se ne pridržava naćela i ciljeva Udruge, Statuta Udruge, Statuta i pravilnika Hrvatskog kuglačkog saveza ili svojim radom nanosi štetu njezinu ugledu može biti isključen iz Udruge.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravno odbor.
Odlučivanju o isključenju može se pristupiti ako je prisutna večina tijela Upravnog odbora.
Odluka o isključenju donosi se većinom glasova nazočnih.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.


Udruga se može udružiti u saveze udruga,zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA


Članak 15.


Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cijelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge.Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured ,nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa . Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća , udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbotražnog vijeća.

V. TIJELA UDRUGE


Članak 16.


Tijela Udruge su :

Skupština
Predsjednik
Dopredsjednik
Tajnik
Upravni odbor
Nadzorni odbor


SKUPŠTINA


Članak 17.


Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi aktivni članovi Udruge .
Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti i maloljetne osobe mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 18.


Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna . Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
O odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 19.


Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja,
a ako je ne sazove u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5.ovog članka, sazvat će je predlagatelj ( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 20.


Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika,
Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom, te izabrati zapisničara i dva ovjerovitelja.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.Članak 21.


Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članu tijela Udruge kojeg bira i opoziva Skupština, može prestati mandat prije isteka vremena na koje se bira i to :

- prestankom članstva
- opozivom
- ostavkom
Opoziv člana vrši se na isti način kao i izbor.
Prestankom mandata člana tijela Udruge na njegovo mjesto bira se novi član, čiji mandat traje samo do isteka mandata člana tijela umjesto kojeg je biran novi član.

Članak 22.


Skupština udruge :

-utvrđuje politiku rada Udruge,
-usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune,
-usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
-usvaja godišnje financijsko izvješće.
-donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
-odlučuje o primjeni ciljeva i djelatnosti,
-odlučuje o udruživanju u saveze, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
-bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
-bira i razrješava druga tijela udruge,
-bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
-imenuje i opoziva likvidatora udruge,
-daje smjernice za rad udruge,
-odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
-odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodijeli preostale imovine udruge,
-donosi odluke o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podijeli udruge,
-donosi odluke o osnivanju ustrojstvenih oblika,
-odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK


Članak 23.Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 24.
Predsjednik :
-zastuna Udrugu,
-saziva Skupštinu Udruge,
-rukovodi radom Skupštine Udruge,
-vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
-odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
-izvješće o materijalno-financijskom poslovanju podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
-utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
-brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
-upravlja imovinom Udruge,
-podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
-brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
-sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
-dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge


Članak 25.


Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu

DOPREDSJEDNIK


Članak 26.


Uslučaju odsutnosti ili spriječenosti , Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.


TAJNIK


Članak 27.Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 28.Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav,zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.


UPRAVNI ODBOR

Članak 29.


Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i predstavlja Udrugu.
Upravni odbor ima 5 (pet ) članova, a bira se iz redova članova Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Skupštine Udruge.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Sjednice upravnog odbora saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili ovlašteni član Upravnog odbora.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četri ) godine.


Članak 30.
Upravni odbor nadležan je da :

izvršava program rada, financijski plan, odluke i zaključke Skupštine,
donosi spise na osnovu ovog statuta i prati njihovo provođenje,
utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa te ih donosi Skupštini na usvajanje,
odlučuje i provodi odluke u vezi s materijalnim poslovanjem,
podnosi izvješće o svom radu Skupštini udruge,
imenuje radna tijela i komisije,
surađuje s školskim sportskim udrugama glede promidžbe i napredovanja kuglačkog sporta,
obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 31.Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazoćna natpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi većinom članova koji su nazoćni.

Način rada Upravnog odbora je javan.

NADZORNI ODBOR


Članak 32.Nadzorni odbor je tijelo putem kojeg članovi Udruge kontroliraju rad i poslovanje Udruge.
Nadzorni odbor broji 3 (tri ) člana koje bira Skupština iz redova redovnih članova Udruge.
Za članove Nadzornog odbora nemože biti biran član Upravnog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četri ) godine.


VI. IMOVINA , NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM


Članak 33.


Sredstva potrebna za rad udruge ostvaruju se godišnjim financijskim planom, na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadataka i programa rada.
Financijski plan za svaku godinu donosi Skupština udruge na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 34.


Imovinu Udruge čine :

novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave te fondova i iz inozemnih izvora.
nekretnine i pokretne stvari udruge druga imovinska prava


Članak 35.


Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge , u skladu sa Zakonom.

Ukupnu imovinu Udruge čine osnovna sredstva i inventar (nekretnine , pokretnine i oprema ) te novčana sredstva na njezinom računu.


VII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGEČlanak 36.Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina (nekretnine),kao i novčana sredstva , a nakom podmirenja vjerovnika , prelaze u vlasništvo Grada Vrbovskog.

Oprema ( dresovi, trenirke, tenisice ) ostaju u vlasništvu članova Udruge koji ih duže.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 37.Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština iz redova članova udruge bez mandata.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.


Statut Udruge kao i njegove izjeme i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 39.


Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Skupština ili Predsjednik Udruge.
Pitanja koja nisu pobliže uređena ovim Statutom moraju se uskladiti s njegovim odredbama u roku od 60 dana od dana primjene.

Članak 40.


Statut je prihvačen na sjednici Skupštine Udruge održanoj dana 26.08.2015.g

Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tjela državne uprave – Ureda državne uprave Primorsko –goranske županije, Služba za opću upravu Ispostava Vrbovsko, kada prestaje važiti Statut donesen 11.01.1996. godine.
U Vrbovskom, 26.08.2015.g Predsjednik Skupštine Udruge
Kuglačkog kluba „Vrbovsko“

Renata Loparić